Systém BOZP predstavuje sústavu legislatívnych, organizačných, technických, zdravotníckych, ekonomických, osvetovo-vzdelávacích a sociálnych opatrení. Na medzinárodnej úrovni bol prijatý rad opatrení na ochranu práce, predovšetkým komplexný Dohovor o BOZP a pracovnom prostredí Medzinárodnej organizácie práce. Najrozsiahlejšiu časť pracovného práva EÚ tvorí problematika BOZP. Základom je smernica Rady ES č. 89/391/EHS o opatreniach na zlepšenie BOZP zamestnancov. Legislatíva BOZP upravuje práva a povinnosti zamestnávateľov, štátneho dozoru, práva a povinnosti zamestnancov a ostatných orgánov spoločenskej kontroly. Prioritnou zásadou BOZP je dôraz na prevenciu.

Vypracovanie dokumentácie

Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie; analýza – hodnotenie rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu, zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov, projekt školení, prevádzkové poriadky pracovísk, postup pre prípad evakuácie a ohrozenia zdravia, zakázané práce ženám a mladistvým; smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami; smernica pre skladové manipulácie a ručnú manipuláciu s bremenami; smernica pre vykonávanie stavebných prác.

 Školenie zamestnancov

Vedúci zamestnanci, ostatní zamestnanci, novoprijatí zamestnanci.

Činnosť bezpečnostného a autorizovaného bezpečnostného technika:

  1. preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách,
  2. posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov,
  3. zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce,
  4. výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok,
  5. vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi,
  6. odborná poradenská činnosť pre odberateľa,
  7. odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce a životného prostredia,
  8. predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci,
  9. vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Výkon činnosti koordinátora  bezpečnosti práce v rámci stavieb

Ostatné

Školenie zamestnancov, ktorí používajú na pracovné cesty motorové vozidlá


BOZP

Systém BOZP predstavuje sústavu legislatívnych, organizačných, technických, zdravotníckych, ekonomických, osvetovo-vzdelávacích a sociálnych opatrení. Na medzinárodnej úrovni bol prijatý rad opatrení na ochranu práce, predovšetkým komplexný Dohovor o BOZP a pracovnom prostredí Medzinárodnej organizácie práce. Najrozsiahlejšiu časť pracovného práva EÚ tvorí problematika BOZP. Základom je smernica Rady ES č. 89/391/EHS o opatreniach na zlepšenie BOZP zamestnancov. Legislatíva BOZP upravuje práva a povinnosti zamestnávateľov, štátneho dozoru, práva a povinnosti zamestnancov a ostatných orgánov spoločenskej kontroly. Prioritnou zásadou BOZP je dôraz na prevenciu.

Vypracovanie dokumentácie

Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie; analýza – hodnotenie rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu, zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov, projekt školení, prevádzkové poriadky pracovísk, postup pre prípad evakuácie a ohrozenia zdravia, zakázané práce ženám a mladistvým; smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami; smernica pre skladové manipulácie a ručnú manipuláciu s bremenami; smernica pre vykonávanie stavebných prác.

 Školenie zamestnancov

Vedúci zamestnanci, ostatní zamestnanci, novoprijatí zamestnanci.

Činnosť bezpečnostného a autorizovaného bezpečnostného technika:

  1. preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách,
  2. posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov,
  3. zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce,
  4. výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok,
  5. vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi,
  6. odborná poradenská činnosť pre odberateľa,
  7. odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru; inšpekcie práce a životného prostredia,
  8. predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci,
  9. vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Výkon činnosti koordinátora  bezpečnosti práce v rámci stavieb

Ostatné

Školenie zamestnancov, ktorí používajú na pracovné cesty motorové vozidlá