Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

Požiarny štatút; požiarne poplachové smernice; požiarny evakuačný plán; požiarne poriadky pre pracoviská so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase; určenie protipožiarnej hliadky; určenie ohlasovne požiarov; dokumentácia školení zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky; požiarna kniha

Vykonávanie školenia zamestnancov

 Vedúci zamestnanci; ostatní zamestnanci; osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom        čase; novoprijatí zamestnanci; odborná príprava protipožiarnych hliadok

Výkon činnosti požiarneho technika

  Revízie hasiacich prístrojov  a hydrantov – odstraňovanie zistených nedostatkov

 

 


Požiarna ochrana

 

Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

Požiarny štatút; požiarne poplachové smernice; požiarny evakuačný plán; požiarne poriadky pre pracoviská so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; pokyn pre osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase; určenie protipožiarnej hliadky; určenie ohlasovne požiarov; dokumentácia školení zamestnancov a odbornej prípravy protipožiarnej hliadky; požiarna kniha

Vykonávanie školenia zamestnancov

 Vedúci zamestnanci; ostatní zamestnanci; osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom        čase; novoprijatí zamestnanci; odborná príprava protipožiarnych hliadok

Výkon činnosti požiarneho technika

  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a protipožiarnych hliadok na pracoviskách
  • pripravovanie, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
  • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany pred požiarmi, odborná príprava protipožiarnej hliadky
  • odborná poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmenách účelu užívania stavieb a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z protipožiarnych kontrol vykonaných orgánmi štátneho požiarneho dozoru

  Revízie hasiacich prístrojov  a hydrantov – odstraňovanie zistených nedostatkov