Školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP):

 

Opakované školenia o BOZP zamestnancov pre:

 

Školenia o ochrane pred požiarmi (OPP):

 

Odborná príprava protipožiarnych hliadok:

 


ŠKOLENIA BOZP a OPP

Školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP):

 • školenia o BOZP novoprijatých zamestnancov (vstupné školenia) pre:
 •  vedúcich zamestnancov
 •  ostatných zamestnancov

 

Opakované školenia o BOZP zamestnancov pre:

 •  vedúcich zamestnancov
 •  ostatných zamestnancov
 •  školenia o BOZP pre zástupcov zamestnancov pre BOZP
 •  školenia o BOZP zamestnancov, ktorí sa preraďujú na inú prácu, na iné pracovisko alebo ktorým sa mení spôsob práce; po návrate z materskej dovolenky; podľa potreby po pracovnom úraze; po návrate z dlhodobej práceneschopnosti (PN)
 •  školenia osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby, resp. fyzickej osoby – podnikateľa,  zdržiavajú v jej objektoch a priestoroch.
 • školenia vodičov referentských vozidel

 

Školenia o ochrane pred požiarmi (OPP):

 •  školenia o OPP novoprijatých zamestnancov (vstupné školenia) pre:
 •  vedúcich zamestnancov
 •  ostatných zamestnancov
 •  opakovane školenia o OPP zamestnancov pre:
 •  vedúcich zamestnancov
 •  ostatných zamestnancov
 •  školenia o OPP osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby, resp. fyzickej osoby – podnikateľa, zdržujú v jej objektoch a priestoroch za účelom vykonávania činnosti pre túto právnickú alebo fyzickú osobu – podnikateľa alebo na účel ubytovania po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,
 •  školenia o OPP zamestnancov, ktorí sa preraďujú na inú prácu, na iné pracovisko alebo ktorým sa mení spôsob práce; po návrate z materskej dovolenky; po návrate z dlhodobej práceneschopnosti,
 •  školenia o OPP pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, ako aj overovanie ich vedomostí.

 

Odborná príprava protipožiarnych hliadok:

 •  právnickej osoby, resp. fyzickej osoby – podnikateľa
 • pracoviska
 • protipožiarnej asistenčnej hliadky